Adatkezelési tájékoztató

Szecsei Attila Egyéni Vállalkozó (cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16. I/7.; adószám: 69636857-1-36; a továbbiakban: “Vállalkozó”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: “GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: “Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya a www.sorlap.hu weboldalra, valamint a hozzá kapcsolódó adatkezelésre terjed ki. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A vállalkozó fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

I. Adatkezelő

Az adatok kezelője: Szecsei Attila E.V.
Székhely, levelezési cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16. I/7.
Adószám: 69636857-1-36
Telefonszám: +36 70 544 2962
Email cím: attila@szecsei.hu

II. Általános fogalmak

a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Vállalkozó adatkezelései

3.1. A honlap látogatása

Vállalkozónak a http://www.sorlap.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
A weboldal nem használ cookie-kat (sütiket).
A weboldal látogatóiról az Adatkezelő személyes adatokat nem gyűjt.

3.2. Kapcsolati űrlap kitöltése és beküldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő www.compcare.hu weboldalán a kapcsolati űrlap kitöltésekor, valamint ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a weboldalon lévő űrlapot beküldi.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a honlapon közzétett üzleti területeken végez tevékenységeket. A honlap felkeresése során lehetőség van elektronikus úton az Adatkezelővel kapcsolatba lépni (Kapcsolat menüpont illetve nyitóoldal), annak üzenetet küldeni. A felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján – a tárgyban megjelölt témában – kapcsolatfelvételre kerül sor. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama: az űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát az Érintettnek.
Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.
Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.
Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

IV. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő (aki egyben Adatfeldolgozó is) ismerheti meg.

V. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Vállalkozótól, hogy az tájékoztassa:
a) milyen személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél miatt,
d) milyen forrásból,
e) mennyi ideig kezeli,
f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Az Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő az Érintettet erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

Az Adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, vagy
b) az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

5.3. A törléshez való jog

Az Érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály őt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, úgy az Érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az Érintett,
a) ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
c) ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

5.6. A jogorvoslathoz való jog

5.6.1. Vállalkozóval történő vitarendezés

Az Érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket az Adatkezelőnél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

5.6.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Vállalkozóval nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36(1)3911400
Telefax: +36(1)3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

5.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A Vállalkozóval, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

VI. Egyéb tájékoztatások

6.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az Érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az Érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).